Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel:
Lubomír Dorociak, specializovaný maloobchod OUTDOOR SPORT, se sídlem Velké Karlovice 2,75606
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 73333859
DIČ: CZ6708087056
(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 731 180 072
Email: info@outdoor-sporty.cz

 

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Cena za dopravu je uvedena na konci objednávkového procesu. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Kupující musí před odesláním objednávky potvrdit tyto obchodní podmínky zaškrtnutím příslušného okénka.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

DODACÍ LHŮTA

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1 - 3 pracovních dnů od zaslání objednávky.Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

ZPŮSOB DOPRAVY

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Dopravné platí zákazník. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy, platby a zemi kupujícího:

 

ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZA ZBOŽÍ

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

 

4. OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 1 týdne od výzvy k odběru zboží, nebo dle domluvy.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE - UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

Garance Outdoor Sport - všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 14 dnů od převzetí zboží, řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození nevhodným používáním nebo ošetřováním.

 

ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je 2 roky. Daňový doklad (faktura) slouží jako záruční list.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

REKLAMACE

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

POSTUP REKLAMACE

1. Zboží pečlivě zabalte, tak aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

2. Vyplněný reklamační formulář přiložíte do balíčku ke vracenému zboží.

3. Balík zašlete na adresu: 

Outdoor Sport, Lubomír Dorociak

Velké Karlovice, Leskové 2, 75606

Zboží se nevrací na dobírku. Takto zaslané zboží se nepřijímá a vrací se zpět.

4. V případě, že jsme přijali zboží, které bylo v neporušeném stavu (nenošené, v původním balení a s visačkami pokud je zboží mělo) peníze Vám budou převedeny na Vámi uvedený účet ve lhůtě 14 dnů.

Pro urychlení reklamace doporučujeme přiložit kopii potvrzujícího emailu, případně kopii daňového dokladu o zakoupení zboží. 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Dodavatel  posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je do 20 dní.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně všech dokumentů. Zboží lze vrátit osobně nebo poslat řádně zabaleno doporučenou zásilkou (ne na dobírku, zásilky, které nám zákazníci pošlou na dobírku, nebudou převzaty). Zboží bude překontrolováno a následně bude vyplacena kupní částka na číslo bankovního účtu uvedeného zákazníkem v reklamačním protokolu k zásilce nebo jiným způsobem.

 

PRÁVO DODAVATELE NA ODSTOUPENÍ

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli.

Vyplňte reklamační formulář. Ve správě můžete popsat důvod vrácení zboží.

Po odeslání formuláře Vás budeme co nejdříve kontaktovat s dalšími informaci jak postupovat.

Pro urychlení reklamace doporučujeme přiložit kopii potvrzujícího emailu, případně kopii daňového dokladu o zakoupení zboží. 

Při odstoupení doporučujeme přiložit kopii potvrzujícího emailu, případně uvést číslo faktury, nebo předložit originál případně kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů ).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.).

 

ROZPOR Z KUPNÍ SMLOUVY

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Odsouhlasením těchto obchodních podmínek, zákazník souhlasí, že mu prodávající může sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami a nabídkami.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na:  info@outdoor-sporty.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.